Close sidebar

ขั้นตอนการ “ลงทะเบียนลดค่าไฟ” การไฟฟ้านครหลวง ลดค่าไฟเดือนละ 315 บาm 1 ปี

"ลงทะเบียนลดค่าไฟ"

ลงทะเบียนลดค่าไฟ ค่าน้ำรับสิทธิ์ 1 ปี

“ลงทะเบียนลดค่าไฟ” เรื่องนี้ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง การลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่น้ำ และค่าไฟ เป็นเวลา 1 ปี เรื่องนี้ทางกลุ่มสารนิเทศการคลังกระทรวงการคลัง ซึ่งพบว่าประเด็นเรื่องที่กล่าวมานั้น เป็นขอมูลที่มีความจริง เรื่องนี้ได้มีการลงขอมูลประเด็นเรื่องนี้ไว้ที่ศูนย์ต้านข่าวปลอม ซึ่งได้มีีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าการลดค่าไฟ ค่าน้ำ รับสิทธิ์ 1 ปี เป็นเรื่องจริงที่ได้มีการ ตรวจสอบแล้ว

การลงทะเบียน

          ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้มีการออกมาประกาศไว้อย่างชัดเจนไว้ในวันที่ 21 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระ ลงทะเบียนค่าไฟ และ ค่าน้ำ ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัดิการแห่งรัฐ ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอไป. 

          มาตรการบรรเทาภาระ”ค่าไฟฟ้า”และค่าน้ำ มีความประสงค์เพื่อบรรเท่าภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้ำประชาชนทางด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่นค่าน้ำและค่าไฟให้กับผู้มีสิทธิ์ได้ การลดค่าน้ำฟค่าน้ำรับสิทธิ์ 1 ปี แต่ต้องเป็นผู้ที่มีบัตรสวิสดิการแห่งรัฐ อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม ให้ได้รับประโยชน์จากมาตรการบรรเท่าค่าไฟและน้ำ โดวยมาตรการ ลดค่าไฟ2565 ดังกล่าวให้มีระยะเวลาในการดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการ ลดค่าไฟเป็นเวลา 1 ปี โดยมีการปรับเปลี่ยนหลักการของมาตรการดังนี้”

“ลงทะเบียนลดค่าไฟ”

หน่วยค่าไฟ ในการรับสิทธิ์ “ลงทะเบียนลดค่าไฟ”

ในปัจจุบันผู้ที่อaยู่ในฐานะประชาชนทั่วไป จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าจากมาตรการต่างๆของทางภาครัฐโดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งทางภาครัฐมีเงื่อนไขไว้ว่าหากประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนต่อตอกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ผู้ที่เข้าเงื่อนไขนี้ก็จะได้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี ดังนั้น โครงการ “ลดค่าไฟ” ประกันสังคม ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีบัตร ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่อยต่อเดือน โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าเป็นวงเงินจำนวน 315 บาทต่อครัวเรือน กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้ที่มีบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด 

สำหรับผู้มีบัตร แต่ไม่เคยใช้สิทธิ์ มาก่อน และต้องการแจ้งเพื่อขอรับสิทธิ์ลงค่าไฟฟ้า สามารถไปลงทะเบียน เพื่อของรับสิทธื์ ลดค่าไฟได้ที่สำนักงาน การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งต้องแสดงบัตรด้วยโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่นี้  

"บิลค่าน้ำ"

หน่วยค่าน้ำ ในการรับสิทธิ์

การสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือน ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์ได้มีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ยังคงได้รับการสนับสนุนวงเงิน 100 บาท และจะต้องขำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่ถ้าหากผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ก็จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าน้ำจำนวน 100 บาท เช่นกัน โดยผู้ที่จะได้ลดค่าน้ำนั้นก็จะต้องมีการ “ลง ลดค่าไฟ” ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะได้รับสิทธิ์ควบคู่กันไป และหากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท ผู้มีบัตร จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำทั้งหมด ส่วนผู้มีบิตร แต่ไม่เคยใช้สิทธิ์ ทะเบียนลดค่าไฟ การไฟฟ้านครหลวง มาก่อนและมีความประสงค์ที่จะขอรับสิทธิ์ สามารถแจ้งขอรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภา 

"ขั้นตอน ทะเบียนลดค่าไฟ"

ขั้นตอน “ลงทะเบียนลดค่าไฟ”

โครงการ ทะเบียนลดค่าไฟ การไฟฟ้านครหฤลวง ยังมีผู้ถือบัตรอีก 13.45 ล้านคน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าน้ำ ค่าไฟ ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ต้องรีบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ เนื่องจากจะหมดเขตให้ดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีการลงทะเบียนท่านสามารถหาข้อมูลจากอินเตอร์เนตได้ ค้นหา “ทะเบียนลดค่าไฟ” หรือในเว็บไซต์ชั้นนำต่างๆก็จะมีการลงรายละเอียนเกี่ยวกับข่าวสารเรื่องนี้ไว้มากพอสมควร ยกตัวอย่างข้อมูลในการหา “ลงลดค่าไฟ” ได้มีขั้นตอนลงไว้  

1 เข้าสู่เว็บไซต์ของ

การไฟฟ้านครหลวง ไม่ว่าท่านจะเข้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจากโทรศัพท์มือถือก็สามารถเข้าได้ทั้งหมดโดยพิมหาจากใน google ได้เลย ให้พิมในช่องค้นหาว่า “ทะเบียนลดค่าไฟ” การไฟฟ้านครหลวง

2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

การกรอกข้อมูลให้ครบนั้นมีความสำคัญในการ ทะเบียนลดค่าไฟ การไฟฟ้านครหลวง เพราะหากเราใส่ข้อมูลไม่ครบหรือผิดพลาด อาจทำให้เกิดปัญหาจนไม่ได้รับสิทธิ์ โดยขั้นตอนการกรองข้อมูลมีดังนี้ 

“ลงทะเบียนลดค่าไฟ”

 

 • กรอกรัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เลขมิเตอร์ไฟฟ้า ที่ต้องการเข้าร่วมโครการ ที่เป็นตัวเลข8หลัก สำหรับการ ทะเบียนลดค่าไฟ การไฟฟ้านครหลวง

 • บัญชีแสดงสัญญา เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก โดยจะต้องให้ให้ถูกต้องและครบถ้วน ห้ามขาด ห้ามเกิน

 • ชื่อและนามสกุล ให้สะกดให้ถูกและตรงกับชื่อที่อยู่ในบัตรประชาชน เพราะระบบจะทำการค้าหาจากข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่อยไฟฟ้า

 • ที่อยู่ ให้ใส่ที่อยู่ตามที่ระบบไฟฟ้าอยู่ ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่อยไฟฟ้า

 • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุไว้ในบัตรสวัดิการแห่งรัฐ

 • เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ลงทะเบียน จะต้องเป็นเบอร์ที่มีการยืนยันและสามารถโทรติดต่อได้จริง

 • อีเมลของผู้ลงทะเบียน ถ้าไม่มีอีเมลก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามีก็ควรใส่ไว้เพราะเป็นช่องทางการติดต่อสำรองที่ดี

 • กดปุ่ม ลงทะเบียน โดยก่อนกดปุ่มให้ท่องนะโม อะปัตติเถเถนา 3 จบ แล้วจึงกดปุ่มสมัคร ทะเบียนลดค่าไฟ การไฟฟ้านครหลวง

 

เงื่อนไขในการรับส่วนล “ลงทะเบียนลดค่าไฟ”

ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัดิการแห่งรัฐซึ่งจะได้รับ 1 สิทธิ์ต่อครัวเรือนต่อบิลและต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะไม่สามารถทับซ้อนและใช้สิทซ้อนกันได้ “ลดค่าไฟ” โดยมีลายละเอียดต่างๆดังนี้

 • ผู้ที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินที่จะมาช่วงเหลือค่าไฟฟ้า ตามในใบแจ้งค่าไฟฟ้าตามข้อมูลที่กล่าวไว้ 315 บาท
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบ และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัดิการแห่งรัฐ
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่อย ถ้าได้สิทธิ์ในเดือนใดก็จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 • ผู้มีสิทธิในบัตรสวัดิการแห่งรัฐ แล้วต้องการที่จะใช้สิทธิ์ในการที่จะขอส่วนลดค่าไฟฟ้าต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่รัฐได้กำหนดเอาไว้เท่านั้น
 • เริ่มต้น ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2565

สมัคร ลดค่าไฟ ที่นี้ 

ข้อแนะนำ

เราที่ทางภาครัฐออกมาช่วยประชาชน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ทางด้านของค่าน้ำและค่าไฟ ทางด้านของภาคประชาชนเองก็เช่นกัน ควรจะใช้น้ำและไฟอย่างรู้คุณค่า เพราะถ้าหากว่าเราช่วยกันประหยัดแล้ว ผลที่ตามมาก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะต้นทุน การผลิตน้ำและไฟนั้นแพงมาก ถึงแม้ว่าประเทศของเรา จะสามารถผลิตน้ำและไฟใช้เองได้ แต่ก็ใช่ว่าเราจะสามารถใช้ได้อย่างฟุ่มเฟือย โดยโครงการ “ลงทะเบียน เพื่อลดค่าไฟ” ที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือนั้น เป็นเกมของการเริ่มต้น ซึ่งถ้าหากทางด้านประชาชนนั้นลงทะเบียน เพื่อ ลดค่าไฟ  ร่วมมือร่วมใจกันทำได้อย่างดีแล้ว ภายในอนาคต ค่าใช้จ่างน้ำและไฟก็อาจจะถูกลงมาด้วยเช่นกัน การที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือค่าน้ำและค่าไฟ นั้นเป็นผลเนื่องมาจากในช่วง โควิด-19 ระบาดที่ผ่านมารายได้ของพี่น้องประชาชน ก็ได้ลดตามลงมาเช่นกัน หลายครัวเรือนที่ขาดรายได้ก็ ไม่สามารถแบ่งเงินมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟในราคาสูงได้ และต่อไปในอนาคต ก็ยังไม่อาจกำหนดได้ว่าถ้าหากสถานการณ์ โควิด -19 ดีขึ้นแล้ว ทางด้านของค่าน้ำและค่าไฟ จะลดลงหรือเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากเราต้องการ “ลงทะเบียนลด” เราทุกคนควรร่วมมือร่วมใจช่วยกันประหยัดไว้ก่อน ซึ่งช่วงที่ผ่านมาทางภาครัฐ ได้มีโครงการ ลดทะเบียน ลดค่าไฟฟ้า ดีดีออกมาช่วยทางด้านประชาชน ดังนั้นถ้าหากโครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  ต่อไปในอนาคต ทางภาครัฐอาจจะมีโครงการดีดีออกมา ช่วยเหลือประชาชนสูงขึ้นเรื่อยเรื่อย

ค่าน้ำ ค่าไฟ มีความสำคัญอย่างไร “ลงทะเบียนลดค่าไฟ”

ค่าน้ำและค่าไฟ เป็นตัวบ่งบอก สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นนั้น อันนึงด้วยปัจจุบันเศรษฐกิจของทั่วโลกมีการเติบโตที่ลดลง ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกา และสงครามรัสเซียที่เกิดขึ้นอีกทั้งสถานการณ์ โควิด-19 ก็ยังไม่ดีขึ้น ทำให้ราคาแก๊สหุงต้มและราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น ดังนั้นค่าทรัพยากรทั้งน้ำและไฟจึงปรับตัวสูงขึ้นตามเช่นกัน ทั้งนี้การที่ภาครัฐออกมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านค่าน้ำและค่าไฟนั้น ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้มาก เป็นที่รู้กันดีว่าค่าแรงขั้นต่ำยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ดังนั้นทางภาครัฐจึงได้ใช้วิธีช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆในครัวเรือนแทนการปรับค่าแรงนั่นเอง “ลงทะเบียนลดค่าไฟ” เราต้องช่วยกัน

เว็บพนันออนไลน์ ที่ดีที่สุด ต้อง mc168
สล็อต เว็บตรง เว็บเล่นสล็อต ที่มาแรงที่สุด